.

  BSC-120 ZW Bleached Cherry
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบสีขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  BSC-415 ZS Peach Cream
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  USC-825 White Shelf
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ชั้นเปิดโล่ง
  อ่านต่อ

  SC-720 ZW LEADEN
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  SC-322 ZWS (Turtle Dove)
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  SC-180 ZW (Leaden)
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  SC-350 ZW
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  SC-99 ZW L-Shape Cust.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  SC-220 W
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - แบ่งช่องไม่มีประตู
  อ่านต่อ

  SC-580 ZW
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  SC-270 MW
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  SC-360 ZW L-Shape
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  SC-221 Z White Curve&Rack
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  SC-100 Z-White Custom
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  240 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูบานเลื่อน
  อ่านต่อ

  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูบานเลื่อน
  อ่านต่อ


  100 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  360 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูบานเลื่อน
  อ่านต่อ

  320 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180+180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมสีชา
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  120 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  320 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  320 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  80 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  80 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  400 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  90 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  220 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  360 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  140 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  ตามพื้นที่
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  120 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ
  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  140 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  240 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  270 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมสีชา
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ
  200 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูขอบเว้า (บานเลื่อน)
  อ่านต่อ

  100 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ


  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  70 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ
ตู้รองเท้า ตู้รองเท้า


  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  90 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  250 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  125 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ


  150 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  80 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

  300 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมอบขาว
  - ประตูกรอบใหญ่
  อ่านต่อ

  180 ซม.
  - โครงสร้างอลูมิเนียมบรอนซ์เงิน
  - ประตูขอบเว้า
  อ่านต่อ

 

เกียรติภูมิ อลูมินั่ม
42/735 ถ. เลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ
แขวง-เขตหนองแขม กรุงเทพฯ 10160


เสกสรร : 080-602-6015

E-Mail : division-gnk@hotmail.co.th
โทร.-แฟ็กซ์ : 02-444-7316